Disclaimer

1     Wie zijn wij?

www.biotona.be (de “Website”) is een initiatief van:

KEYPHARM NV (hierna: “Wij/We” en “Ons”)
Siemenslaan 11
8020 Oostkamp
België

BTW BE 0883.397.311
E-mail: hello@biotona.bio
Tel.: +32 50 28 92 30

 

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig antwoord!

Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld staan, zoals in deze Disclaimer, maar ook de Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

2     Onze Website

2.1    Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij streven naar een gebruiksvriendelijke Website die veilig is voor iedere bezoeker. Toch kunnen We hieromtrent geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico, en Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit dit gebruik.

Toegang tot onze site wordt verleend “zoals deze is” en op een “zoals beschikbare” basis.  Wij kunnen onze Website (of een deel ervan) steeds en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen.  Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als onze Website (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

2.2    Inhoud op Onze Website

De informatie op de Website wordt uitsluitend door Ons bepaald. We nemen de nodige maatregelen om de inhoud op onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. Behoudens in geval van kwade trouw of opzet, zijn We dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van onze Website lijdt ten gevolge van de informatie die hierop beschikbaar is.

Indien onze Website inhoud bevat die gedownload kan worden, dan gebeurt zulke download steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de bezoeker van onze Website.

2.3    Wat Wij van jou als bezoeker verwachten

Iedere bezoeker van onze Website draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De bezoeker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen. De bezoeker van onze Website gaat er mee akkoord dat het verboden is om geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om data aan deze Website te onttrekken voor commerciële doeleinden.

Het is verboden om onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere bezoekers van de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke daden te stellen om de rechten van Ons en onze bezoekers te vrijwaren, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De bezoeker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en de andere bezoekers. In dat geval moet hij KEYPHARM NV vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

3     Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via onze Website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4     Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en de inhoud die daarop beschikbaar is. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Wij en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze Website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere bezoeker van onze Website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Website en de informatie die daarop beschikbaar is. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen de bezoekers van onze Website dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Wij hechten veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5     Algemene bepalingen

Deze Disclaimer wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar onze hoofdzetel gevestigd is.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Disclaimer in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

 

© 2021  deJuristen IT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacy & e-Compliance (http://www.dejuristen.be/). Op de aangeboden informatie  rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.